KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE

A közérdekű adatok igénylése nyomtatványt letöltheti az alábbi linkről.

 

Közérdekű adat megismerésére irányuló igény teljesítésének rendje

Közérdekű adat: helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;

Közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli; Közérdekből nyilvános adat a közfeladatot ellátó szerv feladat- és hatáskörében eljáró személy neve, feladatköre, munkaköre, vezetői megbízása, a közfeladat ellátásával összefüggő egyéb személyes adata, valamint azok a személyes adatai, amelyek megismerhetőségét törvény előírja. Ha törvény másként nem rendelkezik, közérdekből nyilvános adat a jogszabály vagy helyi önkormányzati szervvel kötött szerződés alapján kötelezően igénybe veendő vagy más módon ki nem elégíthető szolgáltatást nyújtó szervek vagy személyek kezelésében lévő, e tevékenységükre vonatkozó, személyes adatnak nem minősülő adat.

Közérdekű adat megismerésére irányuló igény formája:

Közérdekű adat vagy közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt a Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) bárki igényt nyújthat be szóban vagy írásban.

Közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

Az igény írásban az alábbi  formanyomtatványon terjeszthető elő a Hivatal postai címén, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  email címen.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendje:

.

Ha az igény előterjesztésekor, vagy az eljárás bármely későbbi szakaszában az állapítható meg, hogy az igényben szereplő adatokat, vagy azok egy részét nem a Hivatal kezeli, az igény haladéktalanul áttételre kerül az illetékes szervhez az igénylő egyidejű értesítése mellett. Abban az esetben, ha az illetékes szerv nem állapítható meg, az igénylőt erről a Hivatal értesti.

A Hivatal az igény tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, de legkésőbb a Hivatalhoz történő beérkezéstől, illetőleg a szóban előterjesztett igény írásba foglalásától számított 15 napon belül tesz eleget az igények. Amennyiben az igénylés jelentős terjedelmű, illetve nagyszámú adatra vonatkozik a határidő egy alkalommal 15 nappal meghosszabbítható, melyről az igénylőt tájékoztatni kell.

Az igény teljesítésének megtagadásáról és annak indokairól 15 napon belül a Hivatal írásban vagy – amennyiben az igény elektronikus úton érkezett, vagy az igényben az elektronikus levelezési cím fel van tüntetve – elektronikusan tájékoztatást küld az igénylőnek.

Az adatkezelő csak indokolt esetben számíthat fel költségtérítést (pl.: az igénylés teljesítése az alaptevékenység ellátásához szükséges munkaerőforrás igénybevételével jár, jelentős terjedelmű másolat stb.). A költségtérítés során az alábbi költségelemek vehetők figyelembe:

- az igényelt adatokat tartalmazó adathordozó költsége,

- az adathordozó kézbesítésének költsége,

- a munkaerő-ráfordítás költsége.

Adatkezelés

Az adatigénylő személyes adatai csak annyiban kezelhetők, amennyiben az az igény teljesítéséhez és a másolatkészítésért megállapított költségtérítés megfizetéséhez szükséges. Az igénylő személyes adatai az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 29.§ (1a) bekezdésében foglaltak alapján a benyújtástól számított egy évig tárolhatóak, azt követően törlésre kerülnek.

Jogorvoslat:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH 1530 Budapest, Pf.: 5. vagy 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Az adatigénylés elutasítása, a válaszadásra nyitvaálló határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint az adatkezelő által megállapított költségtérítés összegének felülvizsgálata érdekében az igénylő bírósághoz fordulhat. A pert az elutasítás közlésétől, a határidő eredménytelen elteltétől, illetve a költségtérítés megfizetésére vonatkozó határidő lejártától számított 30 napon belül kell megindítani a Siófoki Járásbíróságnál.