Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal által fenntartott adatbázisok:

1.  Adatkezelés megnevezése: Népesség-nyilvántartó rendszer

Az adatkezelés célja: a Balatonszárszói Közös Önkormányzati hivatal illetékességi területén lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek személyes adatainak valamint az azokban bekövetkezett változásoknak a nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: 1992. LXVI. törvény

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályban meghatározottak szerint

Az érintettek köre: a Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek közigazgatási területén lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek 

Az adatok forrása: a KEKKH

NAIH nyilvántartás száma: -

 

2. Adatkezelés megnevezése: Helyi adó nyilvántartó rendszer

Az adatkezelés célja: a Balatonszárszói Közös Önkormányzati hivatal illetékességi területén a helyi adók nyilvántartása, kivetések kezelése, pénzforgalom, adókönyvelés, és az adózók személyes adatainak nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: 13/1991. (V.21.) PM rendelet

Az adatkezelés időtartama: a jogszabályban meghatározottak szerint

Az érintettek köre: a Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek közigazgatási területén ingatlantulajdonnal rendelkezők, egyéni vagy társas vállalkozásban tevékenységet folytatók, egyéni vagy kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetők, adók módjára behajtandó köztartozással rendelkezők, talajterhelési díj fizetésére kötelezettek, hatósági bizonyítvány kiállítását kérők, túlfizetéssel rendelkező természetes és jogi személyek

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől bejelentkezési kötelezettség teljesítése vagy bevallás útján felvett, társhatóságoktól rendelkezésre bocsátott, belföldi jogsegély kérése útján rendelkezésre álló, a KEKKH Személyi adat- és Lakcím nyilvántartásából lekérdezett, TAKARNET Országos Ingatlan-nyilvántartás hálózatából lekérdezett adatok

NAIH nyilvántartás száma: -

 

3. Adatkezelés megnevezése: Szociális és gyermekvédelmi ellátások igénybevételére jogosító adatbázis kezelése

Az adatkezelés célja: A jogszabályokban meghatározott rászorultságtól függő ellátások nyilvántartása – megállapított ellátások és elutasított kérelmek nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: a 1997. évi XXXI. törvény és a 1993. évi III. törvény valamint Balatonszárszó
Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól és a 13/2008.(X.30.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről, Kötcse Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015 (II.26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól és 5/2013 (V.2.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló továbbá Nagycsepely Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól és a 5/2013 (V.2.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről és a gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelési cél megvalósulásáig, a jogszabályokban meghatározottak szerint – eseti vagy adott időszakra vonatkozólag megállapított ellátások

Az érintettek köre: balatonszárszói, kötcsei vagy nagycsepelyi  lakcímmel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek, akik szociális vagy gyermekvédelmi ellátást igényelnek

Az adatok forrása: közvetlenül az érintettől felvett

NAIH nyilvántartás száma: -

 

4.  Adatkezelés megnevezése: kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartása

Az adatkezelés célja: A kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatban a jogszabályban meghatározott adatok kezelése

Az adatkezelés jogalapja: 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályban meghatározottak szerint

Az érintettek köre: A kereskedelmi tevékenységet folytató egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok

Az adatok forrása: Kötelező bejelentés alapján

NAIH nyilvántartás száma: -

Kereskedelmi tevékenységek és telephelyek listája: megtekintés

 

5.  Adatkezelés megnevezése: Szállás-szolgáltatási tevékenység nyilvántartása

Az adatkezelés célja: A szálláshelyeknek a jogszabályokban meghatározott adataival kapcsolatos nyilvántartás

Az adatkezelés jogalapja: 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet; 173/2003 (X.28.) Korm. rendelet

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályban meghatározottak szerint

Az érintettek köre: A kereskedelmi vagy nem üzleti célú szabadidős szálláshelyet üzemeltető természetes személyek, egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok

Az adatok forrása: Kötelező bejelentés alapján

NAIH nyilvántartás száma: -

 A szálláshelyeink nyílvános adatai elérhetőek a következő linken: megtekintés

 

6.  Adatkezelés megnevezése: Ipari tevékenységek nyilvántartása

Az adatkezelés célja: A telepekkel kapcsolatos jogszabályban meghatározott adatok nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Az adatkezelés időtartama: A jogszabályban meghatározottak szerint

Az érintettek köre: A teleppel rendelkező egyéni vállalkozók vagy gazdasági társaságok

Az adatok forrása: Kötelező bejelentés alapján

NAIH nyilvántartás száma: -

 

7. Adatkezelés megnevezése: Méhtartók nyilvántartása

Az adatkezelés célja: Méhtartók nyilvántartásának kezelése, légi és kémiai védekezések, permetezések miatt

Az adatkezelés jogalapja: 70/2003. (VI.27) FVM rendelet

Az adatkezelés időtartama: Folyamatos

Az érintettek köre: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén található méhcsaládok tulajdonosa

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett, nyomtatvány alapján beadott

NAIH nyilvántartás száma: -

 

8. Adatkezelés megnevezése: Ebtartók nyilvántartása

Az adatkezelés célja: Eb összeírás

Az adatkezelés jogalapja: 1998. évi XXVIII. törvény

Az adatkezelés időtartama: az eb összeírás és az ebtartók bejelentései alapján az önkormányzat az adatokat folyamatosan kezeli.

Az érintettek köre: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal  illetékességi területén található eb tulajdonosok

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettől felvett, nyomtatvány alapján beadott

NAIH nyilvántartás száma: -

 

9. Adatkezelés megnevezése: Adatvédelmi incidens nyilvántartás

Az adatkezelés célja: A Hivatalban előforduló adatvédelmi incidensek nyilvántartása; – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény 15. § (1a)

Az adatkezelés időtartama: személyes adatokkal kapcsolatos incidens esetén 5 év, különleges adatokkal kapcsolatos incidens esetén 20 év

Az érintettek köre: Az adatvédelmi incidenssel érintettek

Az adatok forrása: Belső információk, bejelentések, hatósági felhívás,

NAIH nyilvántartás száma: -

 

10. Adatkezelés megnevezése: Adattovábbítási nyilvántartás

Az adatkezelés célja: az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 15. § (2) bekezdése

Az adatkezelés időtartama: Személyes adatok 5 év, Különleges adatok 20 év

Az érintettek köre: Személyes adat továbbításával érintettek

Az adatok forrása: Az Önkormányzat nyilvántartásai

NAIH nyilvántartás száma: -

 

11. Adatkezelés megnevezése: Nyilvántartás közérdekű adatigénylésekről

Az adatkezelés célja: A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé teljesítendő éves jelentéshez, az ugyanazon adatkörre vonatkozó adatigénylések elutasításához, továbbá az egyedi és különleges közzétételi listák kialakításához

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXII. törvény 16. § (3)

Az adatkezelés időtartama: személyes adatok tekintetében 1 év, egyéb adatok tekintetében az egyedi iratkezelési szabályzat szerinti selejtezési idő

Az érintettek köre: Közérdekű adatigénylők

Az adatok forrása: A közérdekű adatigénylők által megadott adatok

NAIH nyilvántartás száma: -

 

12. Adatkezelés megnevezése: Integrált államháztartási számviteli rendszer, tárgyi eszköz nyilvántartás, ingatlan vagyonkataszter nyilvántartás

Az adatkezelés célja: Balatonszárszó Nagyközség, Kötcse és Nagycsepely Községek Önkormányzatai és intézményei vagyonának, gazdálkodásának – a mindenkori hatályos törvények és jogszabályok alapján – megfelelő, naprakész, tényszerű kezelése, feldolgozása, könyvelése és nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXCV. törvény (Áht.); 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet; 2000. évi C. törvény (számviteli törvény)

Az adatkezelés időtartama: a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően

Az érintettek köre: Balatonszárszói Közös Önkormányzati Hivatal, illetve intézményeivel gazdasági kapcsolatban álló jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, természetes személyek,

Az adatok forrása: Az Önkormányzattal és intézményeivel kapcsolatban álló gazdasági szereplőkkel megkötött szerződések, megállapodások, kiállított számlák, illetve a partnerektől beérkező számlák. A számlavezető CIB Banktól érkező bankkivonatok. Az önkormányzati, intézményi állományba helyezési bizonylatok, leltárak.

NAIH nyilvántartás száma: -

 

13. Adatkezelés megnevezése: Bérszámfejtéshez adatkezelés, Kinevezések nyilvántartása

Az adatkezelés célja: Bérszámfejtéshez adatkezelés, jogviszonnyal kapcsolatos adatok nyilvántartása, besorolás, képzettség, személyes adatok kezelése a KIRA rendszerben

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXCIX. törvény 146.§, 176. §, Mt. 10. §

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott időpontig

Az érintettek köre: Köztisztviselők, közalkalmazottak, közfoglalkoztatottak, munkavállalók

Az adatok forrása: Közvetlenül az érintettektől felvett

NAIH nyilvántartás száma: -

 

14. Adatkezelés megnevezése: Teljesítményértékelés rendszerben kezelt adatok

Az adatkezelés célja: A köztisztviselők teljesítményértékelésének megvalósítása a közszolgálati tisztviselőkről szóló jogszabályok alapján a TÉR rendszerben

Az adatkezelés jogalapja: 2011. évi CXCIX. törvény 130. §

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott időpontig

Az érintettek köre: Köztisztviselők

Az adatok forrása: A vezetők értékelése alapján

NAIH nyilvántartás száma: - 

 

15. Adatkezelés megnevezése: Köztisztviselők tanulmányi kötelezettségének nyilvántartása

Az adatkezelés célja: A köztisztviselők részére előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítéséhez azok nyilvántartása, valamint adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése a PROBONO rendszerben

Az adatkezelés jogalapja: a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet 9. § (8) bekezdés

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelési cél megvalósulásáig, illetve törvényben meghatározott időpontig

Az érintettek köre: Köztisztviselők

Az adatok forrása: A köztisztviselők tanulmányainak előírása, képzés kiválasztása, tanulmányok elvégzése

NAIH nyilvántartás száma: -

 

16. Adatkezelés megnevezése: Szerződés nyilvántartás

Az adatkezelés célja: az Önkormányzat és a Közös Önkormányzati Hivatal szerződéseinek nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: Szerződésenként változó

Az adatkezelés időtartama: Szerződésenként változó

Az érintettek köre: A szerződésekben szereplő személyek, valamint a szerződő partnerek

Az adatok forrása: Szerződéskötés

NAIH nyilvántartás száma: -

 

17. Adatkezelés megnevezése: Képviselő-testületi és polgármesteri határozatok nyilvántartás

Az adatkezelés célja: a Képviselő-testület vagy veszélyhelyzetben a polgármester által hozott döntések nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés időtartama: folyamatos

Az érintettek köre: A határozattal érintett személyek, gazdasági társaságok

Az adatok forrása: a Képviselő-testület üléseinek jegyzőkönyve, veszélyhelyzetben a polgármester által hozott határozatok

NAIH nyilvántartás száma: -

 

18. Adatkezelés megnevezése: Belső ellenőrzési nyilvántartás

Az adatkezelés célja: A lefolytatott ellenőrzések és a kapcsolódó intézkedési tervek nyilvántartása

Az adatkezelés jogalapja: 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről

Az adatkezelés időtartama: Keletkezéstől számított 10 év

Az érintettek köre: Ellenőrzéssel érintettek köre

Az adatok forrása: Az Önkormányzat belső anyagai

NAIH nyilvántartás száma: -