A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat teljes szövege.

Ezen dokumentumokat letölthető formátumban az alábbi linken érhetik el.

1. Alapvető jogszabályok:

 Általános

-Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

-az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

-az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény

-a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Birtokvédelmi eljárás

-a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet

Hagyatéki eljárás

-a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény

Talált tárgyak nyilvántartása

-a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Hirdetmények közzététele

-a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény

-a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

-a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény

-az elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlása érdekében az adás-vételi és a haszonbérleti szerződés hirdetményi úton történő közlésére vonatkozó eljárási szabályokról szóló 474/2013. (XII. 12.) Korm. rendelet

Kereskedelmi tevékenységek

-a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

-a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet

-a vásárokról, a piacokról, és a bevásárlóközpontokról szóló 55/2009. (III. 13.) Korm. rendelet

-a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

-a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet

Szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos ügyek

-a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

-a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet

-a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

Címnyilvántartás

-a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014 (XII.23) Korm. rendelet

Állatokkal kapcsolatos eljárások

-az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény

-a veszélyes állatfajokról és egyedeik tartásának szabályairól szóló 85/2015. (XII. 17.) FM rendelet

-a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

-a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet

-a méhállományok védelméről és a mézelő méhek egyes betegségeinek megelőzéséről és leküzdéséről szóló 70/2003. (VI. 27.) FVM rendelet

-a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény

Növényvédelemmel kapcsolatos eljárások

-a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet

-a parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30.) Korm. rendelet

Környezetvédelmi ügyek

-a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

Szociális és gyermekvédelmi ügyek

-a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

-a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításnak, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet

-a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény

-a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

Közérdekű adatigénylésekkel és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos ügyek

-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

-a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény

Adóügyek

-az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény

-az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény

-a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Gazdálkodással kapcsolatos ügyek

-a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

-az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Településképpel kapcsolatos ügyek

-az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

- a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet

Személyi ügyek

-a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény

-a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

Közterület-felügyelettel kapcsolatos ügyek

-a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény

-a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény

-a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

-a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet

Irattárazás

-az önkormányzati hivatalok egységes irattári tervének kiadásáról 78/2012. (XII.28.) BM rendelet

Adatvédelem

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 94/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról 2013. évi L. törvény

Anyakönyvi ügyek

- 2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról

-32/2014.(V.19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásáról

-Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

-A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény és végrehajtásáról szóló 125/1993.(IX.22.) Korm. rendelet

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletei: megtekintés